FOSS: Systematisering af Fjeld- Og SprængStensegenskaber i Grønland, til gavn for den grønlandske bygge- og anlægsbranche

FOSS: Systematisering af Fjeld- Og SprængStensegenskaber i Grønland, til gavn for den grønlandske bygge- og anlægsbranche

Projektleder: Jonas Møller Pedersen, postdoc ved Arctic DTU – Ilinniarfeqarfik Sisimiut

Keywords: Geoteknik, fjeld, sprængsten, byggematerialer, forundersøgelser, bygge- og anlægsbranchen i Grønland
Projektets forskningsområde, formål og forskningsspørgsmål: 
I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i Grønland, er det generelt nødvendigt at bortsprænge fjeld for at give plads til konstruktionen. Samtidigt er nedsprængt fjeld i form af sprængsten et meget anvendt byggemateriale i Grønland, som blandt andet benyttes til opfyldning (f.eks. i havnekonstruktioner), vej- og dæmningskonstruktioner (f.eks. til landingsbaner), til funderingsløsninger, og som tilslag i beton og asfalt m.m. Forundersøgelser af fjeldkvalitet og sprængstensegenskaber er derfor af afgørende betydning når det gælder placering, udformning, konstruktion, drift og vedligeholdelse af såvel gamle som nye bygge- og anlægsprojekter i Grønland. Imidlertid er det, af økonomiske årsager, kun ved de allerstørste projekter (lufthavnsbyggerier, visse havneprojekter etc.) at den type undersøgelser foreligger, og resultaterne er generelt svært tilgængelige. Formålet med FOSS er at skabe et lettilgængeligt erfaringsprodukt, der samler tilgængeligt materiale om fjeld og -sprængstensegenskaber fra tidligere bygge- og anlægsprojekter i Grønland. Hensigten er at gøre data nemt tilgængelig for fremtidige byggeog anlægsprojekter i Grønland, så man kan drage nytte af erfaring fra tidligere projekter, samt at identificere områder hvor der behov for yderligere forskning i fjeldets geotekniske egenskaber.

Metoder for kompetencebygning i form af inddragelse af samfundet:
Projektets primære mål er at samle tilgængeligt materiale om fjeld og -sprængstensegenskaber fra tidligere bygge- og anlægsprojekter, og at gøre erfaringsproduktet direkte anvendeligt for den grønlandske bygge-og anlægsbranche. I den sammenhæng er inddragelse af grønlandske interessenter helt essentiel. Vi er derfor allerede i kontakt med flere interessenter, herunder KAIR og Nukissiorfiit, der har givet tilladelse til at få relevante laboratorierapporter udleveret og bruge materialet i erfaringsopsamlingen.
I forbindelse med kortlægning af videnshuller har vi påbegyndt dialogen med Masanti A/S i Sisimiut, men det er planen, at nå bredt ud med en spørgeskemaundersøgelse, for derefter at opsøge dialog med yderligere relevante interessenter. Der vil bl.a. indgå en rejse til Nuuk med henblik på at afholde personlige møder med interessenterne og indsamle yderligere arkivmateriale.

Metoder for formidling overfor samfundet:
– Vi vil tilbyde offentlige foredrag, herunder oplæg ved Inutek, KTI samt ved workshops (for eksempel Arktisk Byggeskik eller Tunngavik workshop) ved Greenland Science Week 2021.
– Det færdige produkt vil blive brugt som undervisningsmateriale på Arctic DTU Sisimiut bl.a. i kurserne 11831 Anlæg og 11854 Infrastrukturkonstruktioner i Arktis. Dette vil bidrage til forankring af den opnåede viden hos fremtidige generationer af ingeniører.
-Det færdige produkt vil være gratis tilgængeligt online til brug for grønlandske interessenter og forskere.

Projektets start og afslutningsstidspunkt: 1. maj 2021 – 30. september 2021

Bevilget: 95.950,00 kr.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen