2014

Pulje I

Projektleder:
Christine Cuyler

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment (CARMA) Network Mødet

Beskrivelse:
The 9th CARMA Network meeting November 2014, continues and furthes the work revolving around caribou / reindeer. CARMA has a golbal focus for status of caribou and reindeer and feeds its results into the Arctic Report Card. CARMA is the key mammal species network for CBMP (Circumpolar Biodeiversity Monitoring Program) Terrestrial group, which functions under CAFF (Conservation of Arctic Flora & Fauna), which functions under Arctic Council.

CARMA has developed and implemented standardized protocol manuals for monitoring caribou / reindeer abundance and body condition/health. The former is aided by CARMA’s ‘caribou calculator¨and the latter have been collated into a worldwide body condition database. CARMA has produces an atlas of caribou anatomy and hunter training videos to facilitate community involvement in the collection of body condition data from hgarvests.

CARMA has furthered the participation of caribou communities through its ‘Voices of the Caribou People’ project. CARMA has also developed Energy-Protein models to enhance the assessment of cumulative impacts of development and climate change on Rangifer populations. They have also produced a herd and seasonal range-specific daily climate database covering the period 1979 to 2012.

This year’s theme is “inmplementing the Arctic Biodiversity Assessment”.

Rapport og opgørelse:
9th CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment, CARMA, Network Meeting

Projektleder:
Anja Retzel

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

Beskrivelse:
Genetiske undersøgelser af den Atlantiske torsk (Gadus morhua) har vist at der findes forskellige bestande i Nordatlanten, og at torsk i Grønland er en blanding af 3 forskellige bestande; en indenskærs bestand i Vest Grønland og to udenskærs bestande der er opdelt i en vest grønlandsk bestand og en syd-øst grønlandsk bestand.

I Grønland har den biologiske rådgivning hidftil været baseret på torskens geofrafiske udvredelse, således at der indtil 2012 blev givet en samlet biologisk rådgivning for torsk i Grønland. Som følge af opdagelsen af at torsken i Grønland består af forskellige bestande er den biologiske rådgivning for den indenskærs torsk givet separat siden 2012, mens at rådgivningen for de to udenskærs bestande stadig gives som en.

De genetiske undersøgelser samt resultater fra mærkeforsøg ønskes præsenteret for og behandlet af eksperter i ICES arbejdsgruppe for bestandsidentifikation (SIMWG) for at undersøge mulighederne for at opdele den biologiske rådgivning for de to udenskærs bestande.

Rapport og opgørelse:
SIMWG – Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

Projektleder:
Rikke Guldborg Hansen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environment

Beskrivelse:
Species Distribution Modelling (also known as Habitat Modelling, Predictive Habitat Modelling, Ecological Niche Modelling, Habitat Suitability Modelling and Essential Habitat Modelling) is becoming increasingly widely used in marine biology. This course aims to provide an introduction to the concept and application of Species Distribution Modelling (SDM) in the marine environment, and how to integrate Species Distribution Modelling with GIS. This includes selection of environmental variables, the creation of raster data layers of environmental variables in a GIS-based environment, processing survey data in GIS, creating spatial visualisations ans predictions from SDMs and validting the predictive ability of SDMs. The practical session will incolde working through a complete SDM project from start to finish, including the creation of an SDM using Generalised Additive Modelling (GAM).

Rapport og opgørelse:
Kursus i rumlig modellering

Projektleder:
Ruth Montgomery-Andersen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Beskrivelse:
Reproduktivt valg er et tre-årigt forskningsprojekt som fokuserer på den grønlandske opfattelse, viden og erfaring omkring graviditet, fødsel, adoption og svangerskabsforebyggelse. Projektet iværksættes i Kullorsuaq i den nordvestlige del af Grønland. Deltagerne er kvinder og mænd mellem 15 og 49 år. Reproduktivt valg er et internationalt tværfagligt forsknings samarbejde, lokalsamfundet i Kullorsuaq, Indiana University – Kinsey Instituttet og Montana State University. Adoption i Kullorsuaq – et reproduktivt valg har tre hoved elementer:

  • Undersøgelse af de individuelle holdninger og opfattelser; samt de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold, som udøver den største indflydelse på grønlandske kvinder og mænds valg omkring adoption.
  • Undersøgelse af de miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske forhold, som kan have indflydelse på reproduktivt valg som inkluderer brug af svangerskabsforebyggende midler.
  • Udvikling af en forskningsdesign, som skaber og producerer fortællinger, som er med til at præsentere den viden, de opfattelser og holdninger, som grønlandske kvinder og mænd besidder omkring reproduktivt valg og adoption.

Rapport:
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Projektleder:
Mikkel Myrup

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Titel:
Savissivik-meteorittens kulturhistorie

Beskrivelse:
Med dette projekt ønsker vi for første gang at udføre arkæologiske undersøgelser af Inuits og Tunits enestående udvinding og distribution af meteorjern fra Savissivik i Nordvestgrønland. Den forhistoriske udnyttelse af én enkelt veldefineret råstofkilde muliggør, at man på et empirisk grundlag kan udføre teknologiske studier af arbejdsprocesser, såvel som af handels- og udvekslingssystemer i de forhistoriske jæger/samler samfund. Under projektet vil vi kortlægge bopladser og arbejdsområder, der er knyttet til den forhistoriske udnyttelse af meteorjern, idet vi på disse lokaliteter med begrænsede udgravninger kan tilvejebringe restprodukter og forarbejder af meteorjern, såvel som de redskaber der blev anvendt ved udhamringen af mindre stykker meteorjern fra de tonstunge meteoritter, der ligger eller lå i landskabet.

Rapport:
Savissivik Survey 2014

Projektleder:
Jørgen Skov Jensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Statens Serum Institut

Titel:
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland

Beskrivelse:
Gonore er meget hyppig i Grønland. På globalt plan er antibiotika resistens er et stort problem, og man anbefaler nu behandling med både injektion og tabletter, da man frygter at gonore bakterien om få år ikke længere kan behandles med antibiotika. I Grønland har man hidtil kun behandlet med en billig, men effektiv tabletbehandling {ciprofloxacin), men da man er gået bort fra at pode patienterne og dyrke bakterierne, er der risiko for, at resistens kan spredes hurtigt. Vi har i forbindelse med et tidligere projekt vist, at ciprofloxacin endnu er effektivt, og har etableret et system, så gonore patienter fra Nuuk kan undersøges med dyrkning og resistensbestemmelse. Vi er dog ikke helt sikre på, at denne overvågning er tilstrækkelig. For at få viden om, hvordan resistensen spreder sig i landet, vil vi derfor undersøge bakteriestammer Indsamlede både i Nuuk og på kysten helt tilbage fra 1960. Med moderne DNA metoder kan vi korlægge spredningsmønstret af nye stammer, og ved at sammenligne med studier fra resten af verden, kan vi finde ud af, hvor de resistente stammer kommer fra. På denne måde kan vi i fremtiden forbedre overvågningen af resistens og bevare den billige tablet behandling længst muligt

Midlertidig rapport:
Genetisk karakterisering af spredningsmønstret for Nesseria gonorrhoeae stammer fra Grønland

Projektleder:
Ann Dorte Burmeister

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut:
Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten

Beskrivelse:
Det bentiske habitat har en vigtig rolle i det marine økosystem, efter som bundfaunaen blandt andet fungerer som vigtige fødeemner for dermersale fisk og skaldyr, som udnyttes kommercielt. På trods af, at de bentiske arter udgør en dominerende andel af dyreriget, er der kun foretaget ganske få studier af diversiteten af bundfaunaen i Vestgrønland. Ved at få kortlagt bundfaunasammensætningen i fjorde ved Sisimiut, vil en række essentielle spørgsmål kunne besvares i relation til krabbers og bundlevende fisks populationsdynamik og øge den baggrundsviden, som ligger til grund for anbefalinger om udnyttelse af ressourcerne.

Fra at erhvervet i Grønland primært har været relateret til fiskerierhvervet, er der for tiden fokus på at udvikle nye erhverv inden for råstofsektoren. I de senere år, er der sket en forøgelse i aktiviteten af forundersøgelser af sjældne jord arter i de fjelde, der omringer fjordene, samt prøveboringer efter olie i udenskærs områder. Disse aktiviteter øger behovet for viden om bundfaunaen i de omkringliggende marine miljøer, for at kunne imødekomme de krav, der stille i forbindelse med strategiske miljøvurderinger.

Nærværende projekt vil tilvejebringe viden, der både kan anvendes i, såvel rådgivning om de levende ressourcer, såvel som spørgsmål der knytter sig til råstofsektoren.

Rapport og opgørelse:
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenkærsområderne ved Sisimiut

Projektleder:
Flemming Merkel

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Beskrivelse:
Polarlomvien er en vigtig havfugl i Grønland. De fleste steder i Grønland er arten imidlertid i kraftig tilbagegang og det der afgørende at finde frem til de konkrete årsager til dette, såfremt der også i fremtiden skal være adgang til denne ressource. Et af de vigtigste mål for koloniernes trivsel er fuglenes ynglesucces, men GN (Grønlands Naturinstitut) har i praksis ikke mulighed for at indsamle disse oplysninger, idet den traditionelle metode kræver meget lange ophold i kolonierne. GN har midlertidig udviklet en ny metode, hvor det ved hjælp at automatisere time-lapse kameraer og særlige billedanalyser, er muligt at bestemme lomviernes ynglesucces. Det vil i praksis sige, at fuglenes ynglesucces kan overvåges årligt på en økonomisk og logistisk meget overkommelig måde. Det kræver blot et enkelt kortvarigt besøg hvert andet år i den pågældende koloni i forbindelse med udskiftning af batterier og hukommelseskort.

Metoden til bestemmelse af lomviernes ynglesucces er nu testet på i alt 4 billedserier fra to forskellige lokaliteter i Grønland, med et meget positivt tal. GN ønsker nu at udvide overvågningen af ynglesucces med yderlig tre lokaliteter i Grønland og ønsker i den forbindelse at indkøbe det nødvendige udstyr til formålet (kamera + timere)

Rapport og opgørelse:
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Projektleder:
Aili Lage Labansen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Støj ved lomviekolonier i 2014

Beskrivelse:
Projektet er en del af mit Ph.d. projekt, som skal belyse årsager til bestandsnedgange i de grønlandske lomviekolonier. Projektet er et samarbejde mellem GN og AU. Polarlomvien har vist en fortsat tilbagegang i grønlandske ynglekolonier, på trods af reduceret jagttryk gennem det seneste årti. For at en udnyttelse af denne vigtige fangstfugleart kan fortsætte i fremtiden er det vigtigt at identificere hvilke faktorer som forårsager tilbagegangene. Nærværende delprojekt har til formål at registrere graden af bådtrafik, og evt. andre menneskelige forstyrrelser, ved lomvie kolonier i Grønland vha. hydrofoner i vandsøjlen. Resultater fra et pilot projekt, viser at det er muligt at identificere motorstøj fra forskellige typer fartøjer i nærheden af en ynglekoloni, og dermed identificere og kvantificere graden af forstyrrelser fra motorstøj gennem en hel ynglesæsonen. Graden af forstyrrelser fra sejlads ved grønlandske lomvie kolonier har hidtil været en helt ukendt faktor. I et andet delprojekt vil der indgå eksperimentelle undersøgelser af fuglenes respons på forskellige typer af forstyrrelser, for at måle på effekten af forstyrrelser.

Rapport og opgørelse:
Støj ved lomviekolonier i 2014

Projektleder:
Rasmus Berg Hedeholm

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

Beskrivelse:
En helt centralt spørgsmål i fiskerirådgivning er, om en fiskelarves overlevelseschancer afhænger af størrelsen på moderfisken. I dag selekteres vha. udstyr på store fisk, men hvis rekruttering til bestanden fortrinsvis sikres af store fisk, er det muligvis ikke den tilgang der sikrer den bedste udnyttelse af bestanden. I dette projekt vil vi undersøge om torskelarver fra store moderfisk har en større overlevelseschance end larver fra små moderfisk.

Niveauet af tungmetaller i en torsk hænger sammen med fiskens størrelse. Denne ”tungmetal signatur” overføres til de enkelte æg, og senere, når torskelarven danner sin øresten, vil signaturen også overføres hertil. Derfor vil det være muligt at estimere om en fiskelarve kommer fra en stor eller lille moderfisk ved at måle niveauet af tungmetaller i larvens øresten.

Projektet tager udgangspunkt i Kapisillit, hvor der fanges ca. 100 gydemodne hunner af forskellig størrelse (40-100cm). Indholdet af tungmetaller bestemmes i fisken og æggene. Efter gydesæsonen fanges fiskelarver på tre forskellige tidspunkter – først, sidst og midt på larvesæsonen. Niveauet af tungmetaller bestemmes i larvernes øreste, og ved hver lejlighed bestemmes det hvor stor en andel af larver fra store og små fisk der overlever. Metoden og analyse laves i samarbejde med GEUS (DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND).

Rapport:
Survival of the fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

 

 

Pulje II

Projektleder:
Nina Odegaard Nielsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Sundhedsvidenskab / Center for Sundhedsforskning i Grønland

Titel:
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i de grønlandske befolkningsundersøgelser foretaget af professor Peter Bjerregaard, har vi målt D-vitamin i blodet hos voksne grønlændere og estimeret ændringen i D-vitamin status over tid
(1987-2010). De foreløbige resultater viser et markant fald siden 1987. Vi vil nu undersøge om der er sammenhæng mellem D-vitaminstatus og type 2 diabetes. Det er veldomenteret at der er sammenhæng mellem lav D-vitaminstatus og type 2 diabetes; D-vitamin mangel menes at hæmme produktionen af insulin og medføre insulinresistens. Mere end 30 % af midaldrende grønlændere har diabetes eller forstadier til sygdommen. Dette er en voldsom høj forekomst, og bemærkelsesværdigt fordi diabetes stort set var ukendt i Grønland før 1980’eme.
Kostændringeme i det grønlandske samfund, fra den traditionelle kost (fisk samt kød og spæk fra sæl og hval) som indeholder store mængder D-vitamin, til en vestlig kost domineret af importerede fødevarer som indeholder meget lidt D-vitamin, har medført en høj forekomst af D-vitaminmangel blandt grønlændere.
Vores hypotese er, at grønlændere med lav D-vitaminstatus har øget risiko for at udvikle type-2 diabetes, idet vi foreslår at grønlændere er særligt sårbare overfor D-vitaminmangel som følge af en biologisk tilpasning til høje D-vitaminkoncentrationer fra den traditionelle kost. Hvis dette er tilfældet, kan det give sig udslag i øget risiko for type 2 diabetes ved D-vitaminniveauer karakteriseret som normale i andre populationer. Kendskab til en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og type 2 diabetes kan danne grundlag for forebyggelse af D-vitamin mangel i Grønland og få positive sundhedsmæssige konsekvenser.

Rapport og opgørelse:
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Projektleder:
John Mortensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Bøjer i Nuup Kangerlua

Beskrivelse:
Massetabet fra Grønlands Indlandsis er på det seneste observeret at sprede sig op langs Grønlands vest kyst. Forståelse af Nuup Kangerlua rolle i denne proces er endnu ikke forstået i detaljer. Nylige observationer i Nuup Kangerlua har afdækket en række potentielle varmekilder for undersøisk smelt af Indlandsisen. En kilde er det varme lokale vand fundet i Nuup Kangerlua. Projektet har til formål at undersøge den årlige og mellem årlige variation af strømforhold i Nuup Kangerlua ved hjælp af centralt placeret bøjer i fjorden udstyret med en række måleinstrumenter. På længere sigt kan andre fjorde overvåges med samme udstyr.

Rapport og opgørelse:
Bøjer i Nuup Kangerlua

Projektleder:
Outi Tervo

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalen

Beskrivelse:
Hvalernes sang har været genstand for en intens forskning i årtier. På trods af store fremskridt i inden for lydforskning, er sangens funktion stadig gådefuld. Forbedret biologging teknik med ultra kompakte datalagre på flashcard åbner nye døre, der kan give indsigt til hidtil ukendte aspekter af havpattedyrs adfærd og til deres undersøiske miljø. Det er nu muligt at bevæge sig fra passive akustiske metoder, hvor man lytter på afstand , til metoderne hvor optageren bliver placeret bogstaveligt talt oven på hvalen og gemmer data i en såkaldt arkiverings tag. I denne undersøgelse vil grønlandshvalernes akustiske adfærd blive undersøgt ved hjælp af arkiverings tags som optager og gemmer data i meget høj opløsning for akustiske data, 3D bevægelses og retnings data samt dybde data. Denne metode muliggør en detaljeret beskrivelse af omgivende støjniveau og lyd produktion af hvalen. Data fra projektet bruges til at fastslå hvilken rolle sang har i seksuel adfærd og fouragering samt hvordan sangen varierer mellem forskellige individer. Denne undersøgelse vil også levere data for et banebrydende udviklingsprojekt på Grønlands Naturinstitut af en satellit forbundet akustisk optager.

Rapport og opgørelse:
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalen

Projektleder:
Mads Peter Heide-Jørgensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Dykkerespons hos havpattedyr

Beskrivelse:
Det har længe været et paradox at havpattedyr under dykningen sænker deres hjerteryme til en femtedel eller mindre af deres hjerterytme i overfladen. Den væsentligste del af havpattedyrenes fysiske aktivitet foregår under dykningen når de svømmer eller glider ned i dybet, skal fange bytte eller må svømme tilbage til overfladen. Det er modsat alle landlevende dyr som øger antallet af hjerteslag og udvider blodkarrene under fysisk aktivitet på land. Havpattedyrenes fald i hjerteslagsrytmen under dyk fungerer som en ‘kæmpe kontakt’ der forhindrer blodtilførsel til de fleste organer og stopper al unødvendigt iltforbrug. Undersøgelser af hjerteslagsrytmen har dog været begrænset til sæler eller til hvaler som i fangenskab er dykket til relativt lave dybder. I Grønland har vi imidlertid mulighed for at lave undersøgelser på fritlevende hvaler som dykker til store dybder.
Nærværende projekt vil udstyre udvalgte havpattedyr med mikrosensorer der måler
dyrenes EKG samtidig med at deres muskel aktvititet registreres (dvs. slag med halen).
projektet skal de nødvendige instrumenter indkøbes, men projektet baserer sig iøvrigt på feltarbejde som er financieret fra anden side.

Projektleder:
Emma Kristensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Naturvidenskabelig terminologi – grønlandsk

Beskrivelse:
Pinngortitaleriffik ansøger hermed om støtte til gennemførelse af en terminologi-workshop samt til udarbejdelse af en naturvidenskabelig terminologi-liste i form af et
dansk-engelsk-grønlandsk opslagsværk, der

1. rummer forståelige og klare definitioner på naturvidenskabelige fagtermers betydning
2. præciserer ordklasser og morfologi.

Ønsket er at oversættere, beslutningstagere, embedsmænd og uddannelsessteder skal have et opslagsværk, der kan medvirke til klarhed og præcision inden for et område, der ofte fremstår mere komplekst og svært forståeligt end det burde være, fordi der ikke findes officielt blåstemplede ord og udtryk på grønlandsk.Det primære mål er kort sagt, at give det grønlandske samfund et redskab til at etablere et fælles sprog om udtryk, der er vigtige i debatten om Grønlands natur.Et sådan opslagsværk vil kunne give konsensus om termerne, hvilket vil løfte både kvalitet og niveau af oversættelser til grønlandsk. Samtidig vil samfundets rigdom af termer også højnes. Publikationen skal udgives både som tryksag og online.

Årlig rapport:
Naturvidenskabelig terminologi – grønlandsk

Projektleder:
Morten Birch Larsen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Baseline målinger af sjældne jordarters metaller

Beskrivelse:
Der er i disse år diskussion om sjældne jordarters metaller i Grønland, hvilket skyldes at der er lokaliseret en af verdens største forekomster af de sjældne jordarters metaller i fjeldene omkring Narsaq i Sydgrønland. Metallerne er blevet meget eftertragtede, da de bruges i en lang række forbrugerprodukter – eks. mobiltelefoner og computere. Kendskabet til stoffernes toxicitet er relativt begrænset, ligesom der er begrænset kendskab til stoffernes baggrundskoncentrationer i Grønland. Formålet med nærværende projekt er at indsamle eksisterende data og samtidig få nye data på koncentrationer af sjældne jordarters metaller i jord, ferskvand og saltvand fra forskellige dele af Grønland. Dataindsamlingen sker ved at gennemgå offentlige rapporter og databaser. Nye data indsamles ved at få Naturinstitut- tets forskere til at udtage jord og vandprøver i forbindelse med det feltarbejde som udføres forskellige steder i Grønland. På baggrund af tidligere og nye analyseresultater opnås informationer om koncentrations- niveauer og variationer i det Grønlandske miljø. Disse data kan bruges til at vurdere udledningskrav ved mineprojekter, ligesom de på sigt også kan bruges til udarbejdelse af grænseværdier.

Projektleder:
Thorkild Kjærgaard

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Teknologisk modernisering i Grønland

Beskrivelse:
Projektets overordnede formål er at undersøge de historiske forbindelser mellem teknologi-, erhvervs- og samfundsudvikling i Grønland i perioden efter anden verdenskrig. Umiddelbart efter krigen indledte reformivrige grønlændere og danskere et samarbejde om at gøre Grønland til en moderne velfærdsstat og et demokrati efter dansk-europæisk forbillede. Midlerne var udbygning af den politiske administration og styrkelse af de politiske og kulturelle bånd mellem Grønland og Danmark, men i høj grad også nye boliger, hospitaler, veje, fiskekuttere, fabrikker, forsynings- og renovationsanlæg m.m. Udgangspunktet for dette projekt er, at teknologi-, erhvervs- og samfundsudvikling er nært forbundet. For at forstå den rolle, som teknologi har spillet for moderniseringen af Grønland, vil der i projektet blive sat fokus på indførslen og opbygningen af ny “hardware”, som for eksempel infrastruktur, maskiner, bygninger og fabrikker, men også på viden, færdigheder, værdier, samarbejde og konflikt.
Der søges om midler til en workshop ved Grønlands Universitet, hvor forskere fra Grønland og Danmark vil præsentere forskning og planlægge fremtidigt samarbejde.

Rapport og opgørelse:
Teknologisk modernisering i Grønland

Projektleder:
Ole Marquardt

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Titel:
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorie

Beskrivelse:
Bogudgivelse (antologi) på Aarhus Universitetsforlag, “Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitativ Grønlandshistorie” (foreløbig titel). Redaktion:
Dr.phil. Jørgen Fink, Historisk afdeling ved Aarhus universitet; mag.art. Klaus G. Hansen; lic.phil./PhD Ole Marquardt, afdeling for kultur- & samfundshistorie ved llisimatusarfik.
I bogen, som rummer bidrag fra 15 forskere fra Grønland og Danmark, præsenteres og analyseres en række udvalgte kilder fra den del af Grønlandshistorien, der kan sættes tal på og behandles statistisk. Bidragene rummer endvidere vejledninger til, hvad der findes af kvantitative/statistiske oplysninger om Grønlands historie i kolonitid og i den post-koloniale periode, samt i hvilke arkivfonde og/eller publikationer disse oplysninger skal søges.
Bogen henvender sig til studerende, forskere og andre med interesse for Grønlands historie gennem de seneste tre århundreder.

Rapport og opgørelse:
Grønland i tal

Projektleder:
Anne Mette Jørgensen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Humaniora / Københavns Universitet

Titel:
Grønlandske visuelle erindringer

Beskrivelse:
Nationale og lokale museer promoverer og genfortolker historie, og dette foregår ikke sjældent ved brug af visuelle medier. Hvordan folks erindringer påvirkes af visuelle medier på kort såvel som langt sigt, er endnu sparsomt belyst. Projektet vil derfor, ved at forevise film om industrialisering i Grønlands fiskeri og minedrift, undersøge folks visuelle erindringer og arkivfilms potentialer i sådanne erindringsarbejder.

Projektets teoretiske perspektiv er en undersøgelse af, hvordan visuel erindring produceres og revideres af folk for at indgå i konstitueringen af ”an inner script by which we live our lives” (Conway 1998:6). Med andre ord, er erindring afgørende for folks identitetsdannelser. Derfor vil et genbesøg af historiske begivendheder både producere ny teoretisk viden om erindringsprocesser og ny empirisk viden om, hvordan industrialiseringer i Grønlands fiskeri og minedrift er blevet oplevet lokalt. Dermed undersøger projektet også mulighederne for en fornyet historieskrivning med stor relevans i vores nutid.

Conway, J. K. 1998: ‘When Memory Speaks: Reflection on Autobiography’. New York: A. A. Knopf

 

Formidlet af
Arnajaaq Lynge, MSSc

Scroll til toppen