Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålinger

Udvikling af image velocimetry til vandføringsmålinger

Projektleder:
Sille Marie Myreng, hydrolog ved Asiaq

Beskrivelse:
I en tid hvor klima, befolkningsmønstre og ressourceforbrug er i ændring, er der mange grunde til at afstrømning og vandressourcer er vigtige størrelser at opnå viden om. Afstrømningsmålinger giver tal på afsmeltning fra gletsjere og indlandsis, temperaturforhold, akkumulerede nedbørsmængder og intensiteten af regnhændelser. Hvor data fra vejrstationer kun repræsenter data fra et punkt, repræsenterer afstrømningsmålinger data fra arealet af hele elvens opland. I byer og bygder hvor forbrug af vand og energi er stigende, er behovet for at kende vandressourcens størrelse og udvikling stadig voksende. Nye vandkraftanlæg og eksport af drikkevand har de samme behov.

Projektets overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvordan kan vi få flere målinger af afstrømning og vandressourcer, fra flere områder i Grønland, for at øge kendskab til afstrømningsstørrelser og udviklingen af disse?
Tryggere, mindre kostbare og mere tilgængelige metoder for vandføringsmålinger anses at være en væsentlig del af svaret, og projektets formål er dermed:
1) At udvikle kompetencer og lokale tilpasninger for vandføringsmåling med image velocimetry.
2) At gøre vandføringsmåling med image velocimetry tilgængelig for brugere uden hydrologisk kompetence, og på den måden muliggøre hydrologiske undersøgelser på lokaliteter hvor det ellers ville være for ressourcekrævende at gennemføre.

Metode for inklusion af samfundet:
Det vil under udarbejdelse af manualen være en dialog med Nukissiorfiit, for at afdække, hvilke behov de har for at kunde tage metoden i brug.
Desuden vil projektets resultater åbne for større inklusion af samfundet i fremtidige projekter, da manualen og metoden generelt er godt egnet for dataindsamling med hjælp fra ufaglærte.

Metoder for formidling over for samfundet:
Hovedproduktet fra projektet være en manual med en grundig vejledning i hvordan vandføring målt med image velocimetry skal gennemføres. Manualen vil blive skrevet på et niveau som også kan følges af personel uden omfattende hydrologisk kompetence. Den vil være frit tilgængelig for alle interesserede, og vil blive præsenteret både for forskning (GEM, Nordic hydrometry workshop) og for Nukissiorfiit på det årlige hydrologiske brugermøde med Asiaq.

Pulje:
Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen