Drivers and function of Greenlandic benthic biodiversity today and in the future

Drivers and function of Greenlandic benthic biodiversity today and in the future

Postdoc: Sandra Maier, Grønlands Klimaforskningscenter, Pinngortitaleriffik

Projektbeskrivelse:
Havbunden i Vestgrønland er hjemsted for artsrige og produktive dyresamfund. Samlinger af koldtvandskoraller og havsvampe udgør særlige hotspots for biodiversitet. Samtidig er produktive havbundssamfund med til at understøtte store fiskerier efter især rejer og hellefisk, som udgør over 80% af den grønlandske nationale eksportværdi. Imidlertid kan bundtrawl og klimaændringer have skadelige virkninger på havbunden. Havsvampe og koralhaver er af FNs fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) betragtet som sårbare marine økosystemer (VME’er) og bør derfor beskyttes gennem rumlig forvaltning. Havbundssamfundene i Grønland er dog generelt ikke særligt grundigt beskrevet, og forskellige biologiske habitaters rumlige udbredelse og funktion er stort set ukendt. Dette begrænser mulighederne for effektiv rumlig forvaltning. Vi antager, at rumlige forskelle i de vestgrønlandske havbundssamfunds struktur og funktion er drevet af forskelle i det omgivende miljø. I dette projekt vil vi undersøge disse miljømæssige ’drivers’ samt havbundssamfundenes funktion ved at kombinere analyser af eksisterende prøvesamlinger med nye undersøgelser. Vi vil relatere mønstre i biodiversitet, biomasse og fødekæde-kompleksitet med miljø- og produktivitetsgradienter, for det første i stor skala fra 59°-75,5°N, og for det andet i høj opløsning på et fjord-offshore transekt i Sydvestgrønland. Kort, der viser modellerede og observerede udbredelse af havbundssamfund og deres funktion deles med forvaltningsmyndighederne med henblik på vidensbaseret forvaltning.

Bevilget: 1.422.514,00 kr.

 

Fakultet:
År:
Kategori:
Scroll til toppen