Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojekt

Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojekt

Projektleder:
Dorthe Petersen

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Asiaq – Grønlands Forundersøgelser

Titel:
Suspenderet sediment i Grønlandske søer – pilotprojekt

Beskrivelse:
Explanation of research area with brief description of project, purpose and research questions. The text must be suitable for publication (max 200 words):
Der findes i dag meget lidt viden om den rumlige og tidslige variation i suspenderet sediment i grønlandske søer, som modtager smeltevand fra Grønlands indlandsis. Smeltevand fra Grønlands indlandsis fører store mængder af finkornet, uorganisk materiale med sig. Under transporten fra is til hav vil dele af sedimentet bundfælde i søer og elve, mens resten vil nå det marine miljø.
Det suspenderede sediment har stor indflydelse på disse økosystemer, idet sedimenterne påvirker næringsstof-tilgængeligheden og lys-nedtrængningen i vandmasserne (Hawkings et al. 2015, Bhatia et al. 2013). Indholdet af suspenderet sediment i søerne har endvidere indflydelse på den samfundsmæssige udnyttelse af vandressourcerne til bl.a. vandkraft. De lokaliteter i Grønland, hvor der potentielt kan udvindes mest energi ved vandkraft, er søer, som modtager store mængder smeltevand og dermed sedimenter fra Grønlands indlandsis. Det suspenderede materiale i vandet vil forårsage slid på vandkraftturbinerne, og har derfor indflydelse på anlægsomkostningerne via materialevalg samt vedligeholdelsesudgifterne.
Vi vil i dette projekt inddrage eksisterende og ny viden omfattende både vandprøver og satellitbilleder for at tilvejebringe et første kendskab til den rumlige og tidslige variation i indholdet af suspenderet sediment i Grønlandske søer, som modtager smeltevand fra Grønlands indlandsis.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Asiaq afholder årlige hydrologiske brugermøder med Nukissiorfiit og Grønlands Selvstyre. Nukissiorfiit driver de vandkraftværker, der allerede er etableret i Grønland. Grønlands Selvstyre ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi arbejder i disse år på at markedsføre Grønlands vandkraftpotentialer til udenlandske firmaer og investorer. Resultaterne af projektet vil blive præsenteret ved et af disse brugermøder, og således blive videregivet direkte til de institutioner for hvem resultaterne forventes at have størst samfundsmæssig interesse.
De historiske og nye data om suspenderet sediment i søer, som samles i dette projekt vil umiddelbart bidrage til det større forskningsprojekt, PROGLAKE (finansieret af Carlsbergfondet), se nærmere beskrivelse i Bilag 1 og 2. Herigennem forventes resultaterne at indgå i en peer-reviewed videnskabelig artikel. Herudover vil data blive stillet til rådighed for andre forskningsprojekter.

Afsluttende rapport:
Suspenderet sediment i grønlandske søer – pilotprojekt

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top