Levende eller død

Levende eller død

Projektleder:
Mie Winding

Fakultet / Forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Titel:
Levende eller død

Beskrivelse:
Formålet med projektet er at undersøge ferskvandstolerance hos de dominerende vandloppearter i Young Sund, Nordøstgrønland. Dyreplankton er et essentielt led i havets fødekæde, hvor de kanaliserer energi fra planteplanktonet videre op i fødekæden. Sammensætningen og mængden af dyreplankton er derfor vigtig, da de er føde for kommercielle vigtige arter som fisk, fugle og hvaler.

Klimaet ændres hastigt i de arktiske egne, og det forventes, at temperaturen i visse dele af Grønland vil stige med i underkanten af ti grader celsius indenfor de næste hundrede år. En så markant ændring af klimaet vil fa væsentlig indflydelse på de grønlandske og arktiske økosystemer. Specielt vil ændringer i udbredelsen af havis og en øget tilførsel af ferskvand fra den smeltende indlandsis påvirke økosystemets produktion og ændre dens struktur. Dyreplankton er sensitive til ændringer i saltindhold og som følge af dette vil sammensætningen af dyreplankton i grønlandske fjordene ændre sig.

Der er til dags dato begrænset viden om arktiske dyreplanktons ferskvands tolerance. En problematik har været, at det er svært at se hvilke individer der var i live og hvilke der var døde når man indsamler prøver. I dette projekt indfarver vi planktonet og kan med denne nye metode adskille døde fra levende.

Metoder for inklusion af samfundet og formidling overfor samfundet:
Projektets resultater vil bliver formidlet til samfundet gennem Grønlands Naturinstituttet hjemmeside og Grønland Klimaforskningscenters hjemmeside. Resultaterne og projektet vil også blive formidlet til samfundet via sociale medier såsom Facebook og Twitter. Slutteligt vil resultaterne blive præsenteret i et videnskabeligt tidsskrift. Data vil indgå i den studerendes afhandling. Dette projekt er en integreret del af Greenland Ecosystem monitoring (www.g-e-m.dk). Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) er et interdisciplinært moniteringsprogram, som overvåger effekter af klimavariation og -ændringer i Grønland. Programmet er et dansk/grønlandsk samarbejde som har til formål at tilvejebringe videnskabeligt funderet viden om klimaændringer og deres effekter, særligt i Arktis og herunder specielt i Grønland. Data vil blive præsenteret i GEM regi og report cards.

Pool:
Faculty:
Year:
Category:
Scroll to Top